004 - شاعری سیکشن

سنجیدہ شاعری
غزل ازآتش چاپدانوی
غزل از فرید ندوی
غزل از ناز حسین (ریزنگ مون)

نظم :
نظم ازاحسان سحر
"وداعی" از آتش چاپدانوی
ماں از ماریہ کلام

مزاحیہ شاعری
حسن کی دیوی از نوید ظفر کیانی
از عتیق الرحمان

متفرق اشعار و قطعات
اس ماہ کی شاعرہ:ریحانہ قمر
غزل نمبر 1
غزل نمبر 2