004 - شاعری سیکشن

شاعری سیکشن
سنجیدہ شاعری
نظم :
نظم از ناز حسین
نظم از کاشفین
نظم از نوید ظفر کیانی
نظم از وش

غزل:
غزل از نوید ظفر کیانی
غزل از شہزاد قیس
غزل از اشرف نواز آرائیں
غزل از سلمان سلو

مزاحیہ شاعری:
از۔ عتیق الرحمٰن
اس ماہ کے شاعر۔۔۔۔۔۔ فیضان احمد
غزل نمبر ا
غزل نمبر2